http://flowtester.fel.cvut.cz
Unikátnost našeho ístupu k měření datových sítí spočíve využití hlubokých teoretických znalostí z výzkumu a vývoje
i bohatých praktických zkušeností z expertní činnosti a průmyslových zakázek. Měření lze snadno automatizovat, ana-
lýzu výsledků centralizovat a tím velmi
efektivně provádět dlouhodobé testy
i v rozlehlých sítích s velkým množství
komunikujících prvků (síťových sond).
Mimo běžných testů používaných pro
telekomunikační sítě nabízíme speci-
ální testy pro průmyslové datové sys-
témy a metody pro odhalení skuteč-
ných příčin problémů při komunikaci.
Měření a ověřování parametrů telekomunikačních sítí
Zařízení FlowTester umožňuje ověření výkonnosti a spolehlivosti telekomunikační sítě jako cel-
ku, nebo konkrétně pro danou službu či aplikaci (testy plnění SLA). Výstupy měření mohou být
použity pro dimenzování telekomunikační infrastruktury nebo pro hledání problémů a výkon-
nostních limitů.
Testovací platforma pro IoT a Smart Grid sítě
Měřicí systém může být nasazen jak do senzorových sítí menších rozsahů, tak do velkých prů-
myslových sítí realizujících sběr dat a řízení. Svou podporou standarIEC 60870, 61850
nebo DLMS umožňuje testy inteligentních sítí označovaných Smart Grids.
Zařízení nebo služba
Měřicí systém je dostupný v podobě reálného zařízení - síťové sondy FlowTester nebo jako služ-
ba měření a jeho vyhodnocení u zákazníků expertním týmem ČVUT.
Testy ušité na míru
Standardní šablony testů jsou připraveny síťovými specialisty pro nejčastější ípady, které se
vyskytují v praxi. Ty jsou ovšem snadno izpůsobitelné pro vlastní aplikace a možnosti vytvá-
ření vlastních šablon a profilů testů jsou prakticky neomezené. Jednotlivá zařízení lze vzájemně
propojovat a vytvářet tak různorodé topologie (sběrnice, hvězda, mesh aj.).
Výsledky zřejmé na první pohled
Díky přehledným grafům v podobě časových průběhů, histogramů, box-plot aj. jsou výsledky
testů zřejmé již i prvním shlédnutí. Zároveň ukazují vzájemné souvislosti parametrů. Statis-
tická nadstavba dokáže spočítat metriky důležité pro vyhodnocení těch nejsložitějších situací
a porovnat je s přednastavenými limity.
Testování datových sítí efektivně, spolehlivě a cíleně